VEDTEKTER

Vedtatt på konstituerende årsmøte 14.3.1994. Endret på årsmøtene 14.3.2006 og 3.3.2014 og på ekstraordinært årsmøte 25.8.2016. Kommentarer gitt årsmøtets tilslutning 11.3.1998

§ 1 Navn og opprinnelse

Organisasjonens navn er Ullern, Røa og Bygdøy Historielag. Den er en direkte fortsettelse av Ullern Historielag som igjen hadde sin opprinnelse i Ullern gårds venneforening.

§ 2 Formål

Laget har til formål å

a) Fremme interessen for historie og kulturvern generelt og lokalhistorie og lokalt

kulturvern spesielt.

b) Øke kunnskapene om distriktet.

c) Samle inn og ta vare på slikt som har betydning for distriktets historie og som bl.a. kan

fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

d) Arbeide for vern og merking av fortidsminner og kulturminner i distriktet,

e) Være til hygge og glede for medlemmene.

§ 3 Geografisk virkeområde

Lagets geografiske virkeområde er det som historisk utgjorde Ullern administrative sogn i Aker herred, og som nå i det vesentlige utgjøres av Ullern, Røa, Skøyen, Voksen, Bygdøy og Sørkedalen kirkesogn.

Foranstående skal ikke være til hinder for at det kan stiftes egne lokalhistoriske foreninger i deler av distriktet, og som gjør det naturlig å endre bestemmelsene om lagets virkeområde, fortrinnsvis etter historisk naturlige grenser.

Kommentar: Der ett eller flere historielag arbeider innen deler av lagets geografiske virkeområde (overlappende områder), bør laget søke samarbeid med dette eller disse i den grad dette er naturlig og vil være til gavn for virksomheten i det aktuelle distrikt.

§ 4 Virksomhet

For å nå formålet kan laget, eventuelt i samarbeid med lokale og/eller kommunale organer,

a) Arrangere møter, ekskursjoner, kurser, registreringer, innsamling av muntlig tradisjon,

stedsnavn, fotografier, kart, tegninger og malerier i original eller kopi/avbildning, skriftlig

kildemateriale og annet av historisk interesse,

b) Arbeide for at det kan bli utgitt medlemsblad, andre historiske skrifter og eventuelle opplegg

i forbindelse med elektroniske medier,

c) Arbeide for vern og merking av fortidsminner og kulturminner av alle slag i distriktet.

Oppbevaring av materiale bør i størst mulig utstrekning skje i samarbeid med lokale eller regionale muséer eller bibliotek.

§ 5 Tilslutning

Laget står tilsluttet Landslaget for lokalhistorie og Fellesrådet for Historielagene i Oslo.

§ 6 Medlemmer

Medlemmer av laget er de som betaler den årlige kontingent.

Utmelding av laget skal skje skriftlig.

§ 7 Styre

Laget ledes av et styre på minst 5 medlemmer med inntil like mange varamedlemmer.

Lederen velges av Årsmøtet mens Styret for øvrig konstituerer seg med nestleder, sekretær og kasserer.

Styret innkalles av lederen, eller når minst halvparten av Styrets medlemmer forlanger det. Styremedlemmene skal få innkalling minst tre dager før møtet. Dersom det utsendes saksdoku-menter, bør disse også sendes varamedlemmene.

Styret er beslutningsdyktig når de medlemmer og varamedlemmer som er til stede til sammen utgjør et antall som tilsvarer minst halvparten av antallet ordinære medlemmer i styret.

Styret kan utpeke komitéer til å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver.

§ 8 Regnskap

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges frem for årsmøtet til godkjenning i revidert stand.

§ 9 Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år mellom 31. januar og palmesøndag. Når det økonomisk og/eller administrativt ikke er for besværlig, skal det kunngjøres med 14 dagers varsel i Ullern Avis – Akersposten eller, dersom dette ikke er mulig, i annen avis eller andre blader som er utbredt i distriktet.

Årsmøtet skal behandle:

a) Styrets årsberetning.

b) Revidert regnskap i henhold til § 8.

c) Fastsettelse av kontingent. Den kan fastsettes som en selvregulerende, eventuelt avrundet

sats i forhold til en offentlig indeks. Det kan likeledes fastsettes redusert kontingent for

husstandsmedlemmer.

d) Valg av leder og styremedlemmer for to år. Dersom det velges flere enn de gjenværende

medlemmer av Styret, skal halvparten av de overskytende (ved ulike tall avrundet nedad)

velges for ett år. Dersom Årsmøtet ikke bestemmer noe annet blir det de som får færrest

stemmer. De årene det velges leder foregår ledervalget som særskilt valg før valget av

øvrige styremedlemmer.

e) Valg av varamedlemmer for ett år.

f) Valg av revisor for to år.

g) Valg av valgkomité på 3 medlemmer for ett år. Styret fremlegger forslag.

h) Eventuelle vedtektsendringer.

i) Andre innkomne forslag.

Alle som møter personlig og som har betalt kontingent for siste år, har stemmerett. Saker som ønskes behandlet på Årsmøtet, må være innkommet til Styret senest 8 dager i forveien.

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når Styret bestemmer det eller når 25 stemmeberet-tigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for Årsmøtet. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er meddelt i innkallingen.

§ 11 Æresmedlemskap

Årsmøtet velger æresmedlemmer etter forslag fra styret.

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§ 13 Oppløsning

Oppløsning av laget kan skje når to påfølgende ordinære og/eller ekstraordinære årsmøter beslutter det med 2/3 flertall. Det skal gå minst åtte måneder mellom årsmøtene.

Lagets aktiva, herunder arkiv, samlinger og øvrige midler, skal i tilfelle brukes i det lokale og/eller regionale historie- og kulturarbeid etter retningslinjer fastsatt av det siste årsmøte med vanlig flertall.